Терапевтична общност “Феникс”

Терапевтична общност “Феникс” е професионална рехабилитационна програма за лечение на зависимости. Ние разглеждаме зависимостта като разстройство на цялата личност.

Ето защо дефинираме рехабилитацията като цялостна промяна в стила на живот и личностно израстване.

Структурираният социален контекст на терапевтичната общност е необходимата среда, в която възстановяването е възможно, но постигането му се осъществява при пълно потапяне на резидента в дейностите в терапевтичната общност, което води до заучаване на нови умения и интегриране на промените в преживяванията и представата за себе си и света в нов стил на живот и личностово израстване.

13-годишен опит

Екип от професионалисти помага на хората, които обичате, да се завърнат у дома за пълноценна житейска реализация.

Настоящата публикация се издава с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия чрез финансовия механизъм на ЕИП по проект № BG0012-GAE-00069-E-V1– EEA FM V „Реконструкция и рехабилитация на Терапевтична общност „Феникс” Реализира „ИНСТИТУТ ЗА ЕКОЛОГИЯ НА МИСЛЕНЕТО“.

Защо да избера Къща „Феникс” ?

Програма Терапевтична общност “Феникс” е основана в с. Бракьовци, общ. Годеч, през 2001. През 2002г., след работно посещение на програма KETEA в Гърция, бе разкрита и програма за ресоциализация.

От 2002 г. Терапевтична общност ФЕНИКС е пълноправен член на ATC (Association of Therapeutic Communities) и е единствения представител на България участвал в разработването на Европейски СТАНДАРТИ ЗА ДОБРА ПРАКТИКА за ТЕРАПЕВТИЧНИ ОБЩНОСТИ в международен проект „Community of Communities” на ROYAL COLLEGE of PSYCHIATRISTS, Великобритания.

От 2003 г. Терапевтична общност ФЕНИКС покрива критериите за членство в ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ на ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ ОБЩНОСТИ (EFTC).

През 2009 г. Терапевтична общност ФЕНИКС взе участие в голям международен проект SEID (Strategic European Inventory on Drugs) финансиран от Европейската комисия в рамките на Програмата за Обществено здраве. Проектът беше насочен към развитие на сътрудничеството между различните държави в усилията за развиване на интервенциите за млади хора с комбинирана зависимост към дроги и завърши с издаване на ръководство за професионалисти.

През 2010 г. Терапевтична общност ФЕНИКС в сътрудничество с Phoenix, Norway реализира проект „Реконструкция и рехабилитация на терапевтична общност Феникс, с. Бракьовци с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия чрез финансовия механизъм на ЕИП за осигуряване на по-добри битови условия за резидентите на Терапевтична общност ФЕНИКС и постигане на устойчива социална интеграция и общо подобрение на качеството на живот. В този проект е проведено изследване на промените в начина на живот, които настъпват като резултат от лечението в Терапевтичната общност.

Съвременна психично здравна технология

Терапевтична общност ФЕНИКС за първи път в България адаптира Европейския опит в метода Терапевтични общности. Днес вече Терапевтична общност ФЕНИКС е представител на третата генерация Терапевтични общности. Програмата е интензивна, високоструктурирана, включва приложение на професионална когнитивно-поведенческа терапия, психотелесна психоанализа, „mindfulness” техники за овладяване на влечението. Във фазата на ресоциализация се прилага иновативен метод „Social Network Therapy”.

Терапия основана на научни доказателства

Екипът на Терапевтична общност ФЕНИКС е реализирал: 5 научни публикации, една от които в Европейското научно списание „Therapeutic Communities”, защитена е дисертация в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на тема „Роля на мотивацията за задържане на резидентите в рехабилитационната програма Терапевтична общност”, публикувано е терапевтично ръководство: „Терапевтични общности. Стандарти за добра практика”, а също и раздел от книгата „Терапевтични общности за психози” издадена във Великобритания.

Висока ефективност и резултати

До м. юни 2011 г. повече от 200 младежи са напълно излекувани и имат житейска реализация. Данните от научно изследване с 2-годишно проследяване показват, че 67% от завършилите програмата нямат рецидиви и имат успешно социално включване.

КАКВО ДА ОЧАКВАМ В КЪЩА „ФЕНИКС“

Индивидуален терапевтичен проект

Той е базиран на формулировката по случай. Всеки младеж има Водещ на случая и терапевтични планове в съответствие с актуалните цели. Индивидуалния проект включва основните проблемни области на резидента и очертава начините за преодоляването им в програмата. Работи се съвместно за постигане на индивидуалните цели. Продължителността на индивидуалните проекти може да бъде различна.

Терапевтична програма ориентирана към дълбока личностова промяна

Адаптация
– Адаптиране към програмата и изграждане на мотивация за личностова промяна

Самоосъзнаване и промяна
– Изграждане на отговорност чрез включване във всички дейности и роли в програмата
– Осъзнаване на болестния механизъм и преодоляване на личностовите лимити
– Изграждане на умения за превенция на рецидив

Обратен преход
– Проверка и прилагане на научените умения в реалния живот извън Терапевтичната общност

Ресоциализация
– Социална реинтеграция чрез обучение в професионални умения, посредничество за стажове във фирми и намиране на работа, създаване на социална мрежа от опорни точки, обучителни групи за родители и семейна терапия, индивидуално и групово консултиране, клубна дейност.

Конфиденциалност

При нас можете да намерите спокойствие и конфиденциалност. Ние си даваме сметка, че това е важно съображение. Къщата е разположена в красива местност в Стара планина. На изолирано от света място, далеч от вълненията на големия град вашата сигурност и конфиденциалност са гарантирани. Това е предпоставка за добро планиране на бъдещи житейски проекти без зависимости.

Опитен и квалифициран екип

Екипът е съставен от психолози, психиатри и социални работници, които са с психотерапевтична квалификация и са тренирани във Phoenix, Norway; Ley Community, Oxford; Cranstoun Drug Services, UK. Основен принцип в работата е екипния подход и регулярно провеждана супервизия.