Педагогически практики при деца с аутистично разстройство 2

Диагноза  за  аутизъм

II.     Диагноза  за  аутизъм. Диагностични  критеии.

DSM-IV,  очертава  следните диагностични

критерии

взаимодействие, проявяващо се в най-малко два от

следните признака:

2.1.   Качествена задръжка в социалното взаимодействие,

проявяващо се в най-малко два от следните

признака:

2.1.1. Забелязваща се задръжка  в използването на

множествени невербални поведения като зрителен

контакт и погледи, лицево изражение, положение на

тялото жестове за регулиране на социалното

общуване.

2.1.2. Липса на спонтанно търсене на удоволствие, интереси

или постижения с други хора.

2.1.3. Липса на социална и емоционална реципрочност.

2.2.   Качествени задръжки в общуването, изразяващи се

в поне  един от следните признаци:

2.2.1. Забавяне или пълно отсъствие на развитие на

говорим език.

2.2.2. При лица с адекватна реч се забелязва задръжка в

способността да се започне или поддържа разговор

с други хора.

2.2.3. Стереотипно и повтарящи се използване на езика.

2.2.4. Липса на творческа и социално-подражателна игра

според съответното равнище на развитие.

2.3.   Ограничени,повтарящи се и стереотипни щампи на

поведение, интереси и активност:

2.3.1. Поглъщащо вглъбяване в ограничени интереси,

които се явяват абнормални  по интензивност или

фокус.

2.3.2. Осезателно негъвкава прилепчивост към

специфични ритуали.

2.3.3. Стереотипни повтарящи се моторни движения-като

например: тръскане на ръка,на пръсти или

комплексни    движения на цялото тяло.

2.3.4. Трайна вглъбеност в части от предмети.

2.4. Aбнормално   функциониране  в  от  следните

области,  възникнала  преди  третата  година от

живота  на детето.

2.4.1. Социално  взаимодействие.

2.4.2. Език,  използващ се  за  социално  общуване.

2.4.3. Символична  или  въображаема  игра.

Светослав Фингаров

0899 135 836